Písomky / DÚ Mapa Známky Fotoalbum Kontakt
Navigácia

O škole

Profil školy

     Lesnícka škola, verná svojim tradíciám aj za posledných desať rokov, pokračovala v budovaní a modernizovaní školy, školských zariadení a v materiálnom vybavení školy. Každá odborná škola podobného typu potrebuje ku svojmu rozvoju disponovať dostatočným počtom učební a iných školských zariadení potrebných na zabezpečenie odbornej výučby žiakov. Vzhľadom na to, že podstatná časť odbornej výučby je smerovaná do prírodného prostredia, je potrebné zabezpečiť žiakom dostatočnú hygienu. Tieto požiadavky na odbornú výučbu sme dosiahli dobudovaním prístavby školy a jej kolaudáciou v roku 2004 v náklade 50 mil. Sk. V prístavbe sa okrem učební nachádzajú hlavne hygienické zariadenia, a to "špinavé šatne", t.j. priestory na očistenie odevov a obuvi od hrubej nečistoty, sprchy, čisté šatne určené na odloženie si osobných vecí a športové zariadenia.

     Pýchou školy je posilovňa, ktorá slúži nielen pre členov ŠŠS ale aj na záujmovú činnosť žiakov. V prízemí prístavby je okrem iných zariadení situovaná aj školská autoškola, ktorá je vybavená najmodernejšou didaktickou technikou v tejto oblasti.

     Škola v súčasnosti predstavuje komplexný celok, ktorý disponuje aj vlastnou učtárňou zriadenou v roku 2006, ktorá zabezpečuje všetky finančné operácie v mzdovej aj prevádzkovej oblasti.

     Za posledných 10 rokov sa výrazne zmenila aj metodika vyučovania odborných predmetov. Boli vybudované 2 počítačové učebne, ktoré sú vybavené 28 výkonnými počítačmi. V roku 2000 sme zaviedli do školy a v roku 2004 aj do domova mládeže nternet. Zakúpili sa dva multimediálne projektory, ktoré spolu s výpočtovou technikou a internetom umožňujú aplikovať najmodernejšie metódy vyučovacieho procesu. Škola pri výučbe spolupracuje s rôznymi odbornými a výskumnými inštitúciami, ktoré vďaka dobrej spolupráci umožňujú škole využívať vo vyučovacom procese bezplatne najmodernejšie poznatky z praxe a výskumu.

     Prioritou školy v súčasnosti, ale I do budúcnosti je pripraviť absolventov s čo najširšou profiláciou s cieľom bezproblémového uplatnenia sa na trhu práce. To vyžaduje okrem dobrého materiálneho a priestorového zabezpečenia aj kvalitný pedagogický kolektív. Preto je snahou školy získavať na miesto učiteľov čo možno najkvalitnejších pracovníkov z lesníckej prevádzky.

     Vzhľadom na dynamický vývoj lesníckej techniky je dôležité zo strany školy zachytiť tento vývoj. Keďže teoretická príprava tvorí len jednu stránku vyučovacieho procesu, javí sa do budúcnosti ako nevyhnutnú súčasť školy zriadiť odborné stredisko praxe, ktoré by umožnilo oboznámiť žiakov s najmodernejšou lesníckou technikou a jej obsluhou.

     Neoddeliteľnou súčasťou školy je aj domov mládeže, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 1972, bol postavený podľa predpisov platných v tej dobe. Vzhľadom na to, že po otvorení DM v roku 1972 sa v budove školy budovali odborné učebne, na údržbu DM sa akosi pozabudlo. Z toho dôvodu bolo potrebné v posledných rokoch pristúpiť k dôkladnej rekonštrukcii DM. Od roku 1996 po dnešok sa vymenili podlahy chodieb za liate a zrekonštruovali sa schodištia. Keďže snahou školy je vytvoriť aj v DM čo najpríjemnejšie prostredie, znížil sa počet ubytovaných na izbách z 3 na 2 ubytovaných. V súčasnosti je v DMubytovaných 170 žiakov.

     Estetika hrá v živote každého človeka dôležitú úlohu, vplýva na citovú stránku jeho života a vedie k zodpovednosti. Preto snahou školy je neustále zlepšovať podmienky ubytovaných žiakov. Z tohto dôvodu sa vymenili kompletne všetky dvere na bunkách a okná na západnej strane DM za eurookná. Sprevádzkovaním čistých šatní v prístavbe školy sa zvýšila hygiena v DM, pretože pracovný odev a obuv si žiaci ukladajú a sušia v šatni.

     Na získavanie aktuálnych informácií potrebných na vyučovanie slúžia v DM počítače pripojené na internet. V DM je umiestnená školská jedáleň, ktorá poskytuje žiakom i pracovníkom školy stravovanie. Keďže v roku 2004 sme sa stali členmi EÚ, sprísnili sa I hygienické predpisy v oblasti spoločného stravovania. V náväznosti na to musela prejsť rekonštrukciou i školská jedáleň. Na vybavenie školskej jedálne sme preinvestovali približne 700 tis.Sk.

     Všetky predstavy o vývoji školy v budúcnosti súvisia s počtom žiakov navštevujúcich školu a naviazaním školy na grantové projekty EÚ. Len dostatočný počet žiakov a vypracovanie kvalitných projektov zabezpečia v budúcnosti dostatočné finančné zdroje na ďalší rozvoj školy.
Súčasnosť lesníckeho školstva v Liptovskom Hrádku

     Vývoj lesníckeho školstva v Liptovskom Hrádku sa datuje od roku 1796. Výchova a vzdelávanie lesného personálu prešlo pomerne zložitým vývojom. V poslednom desaťročí sa udialo niekoľko podstatných zmien, ktoré je potrebné z historického hľadiska spomenúť a zachytiť pre ďalšie generácie.

     Na našej škole sa i naďalej vyučuje študijný odbor 42 19 6 lesníctvo, zameranie 01 lesnícka prevádzka. V roku 1993 bol na základe spolupráce všetkých troch lesníckych škôl na Slovensku (Liptovský Hrádok, Prešov a Banská Štiavnica) schválený učebný plán, podľa ktorého sa na našej škole vyučoval študijný odbor lesníctvo až do roku 2001, kedy bol Ministerstvom školstva Slovenskej republiky schválený nový učebný plán pod číslom 1903/2001.

     Nový učebný plán nadviazal svojím obsahom na základnú filozofiu lesníckeho vzdelávania na našej škole, ktorá spočíva v príprave absolventa s čo najširšou profiláciou a s cieľom kvalifikovaného uplatnenia na trhu práce. Zohľadňuje myšlienku podľa ktorej lesníctvo i naďalej zostáva rozhodujúcou časťou vzdelávania v celej jeho šírke. V novom učebnom pláne zostáva aj naďalej veľké množstvo voliteľných predmetov, rozširuje výučbu cudzích jazykov a popri teoretickej príprave zachováva aj vysokú úroveň praktických zručností. Uvedený učebný plán platí s malou úpravou dodnes (Úprava učebného plánu a osnov predmetu motorové vozidlá pre študijný odbor lesníctvo č. 96/2003-43 s platnosťou od 1.9.1993). V súčasnosti sa na našej škole vyučujú nasledujúce predmety:

Povinné vyučovacie predmety

A. Všeobecnovzdelávacie predmety

 • Povinné
  slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk anglický, alebo nemecký, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika,výpočtová technika, telesná výchova
 • Voliteľné
  etická výchova alebo náboženská výchova

B. Odborné predmety

 • Povinné
  chémia, lesnícka botanika, lesnícka zoológia, náuka o lesnom prostredí, stroje a zariadenia, motorové vozidlá, pestovanie lesov, ekonomika, hospodárska úprava lesov, právna náuka, prax
 • Povinné pre odborné zameranie lesnícka prevádzka
  ochrana lesov, lesná ťažba, poľovníctvo
 • Voliteľné
  základy poľnohospodárstva, základy ekológie, lesnícka geodézia, informatika, drevárska výroba, pestovanie okrasných drevín, lesotechnické meliorácie, účtovníctvo, lesnícky marketing, lesné stavby, ochrana prírody, psychológia práce, aplikovaná krajinná ekológia, stresové faktory v krajine, matematicko-prírodovedný seminár, seminár z matematiky, seminár z chémie, seminár z biológie, manažment, oceňovanie lesov, poľovníctvo, pridružená výroba

Nepovinné vyučovacie predmety

športové hry, jazyková konverzácia, matematicko-prírodovedný seminár, poľovníctvo, sokoliarstvo

Poznámka: povinne voliteľné a nepovinné predmety napísané kurzívami sú v platnom učebnom pláne, ale vzhľadom na voľbu študentov sa v súčasnosti nevyučujú, alebo sú s ohľadom na nedostatok finančných prostriedkov na mzdy prevádzkované v rámci krúžkovej činnost

     V roku 2005/2006 došlo na základe dohody medzi zástupcami lesníckych škôl na Slovensku k dohode, na základe ktorej bola iniciovaná zmena súčasného učebného plánu. Zmenu schválilo MŠ SR v roku 2006 a od 1. septembra 2007 sa bude na škole vyučovať podľa nového učebného plánu (CD-2006-9341/21010-1:093), ktorý dáva vedeniu školy väčšiu voľnosť pri určovaní dotácii hodín jednotlivých predmetov.

     Od školského roku 1996/1997 sa na našej škole vyučuje aj pomaturitné vyššie odborné vzdelávanie študijný odbor 4221 7 vidiecka turistika. Vzhľadom na to, že ide o nový študijný odbor, je mu v tejto publikácii venovaný samostatný článok, v ktorom je stručne predstavený jeho vznik a vývoj do dnešnej doby.

     Tak ako v minulosti, aj v súčasnosti je kvalita pedagogických pracovníkov školy po stránke odbornej kvalifikácie, kultúrneho a spoločenského života silnou stránkou školy. Aj keď prehľad zamestnancov v uplynulom období naznačuje vysokú fluktuáciu, treba podotknúť, že ide prevažne o zamestnancov externých a zastupujúcich počas dlhodobej práceneschopnosti, či materskej dovolenky. Jadro pedagogického kolektívu ostáva takpovediac stabilné. Výnimku tvoria kolegovia, ktorí odchádzajú do zaslúženého dôchodku a ich miesta obsadzujú mladí nádejní odborníci z praxe. V posledných troch rokoch sa vekový priemer pedagogického zboru predsa len o niečo znížil.

     Postupom času sa mení nielen personálne obsadenie pedagógov. Míľovými krokmi napreduje rozvoj výpočtovej a didaktickej techniky. Tak ako v minulosti, tak aj v súčasnosti patrí Lesnícka škola v Liptovskom Hrádku v oblasti výučby k absolútnej špičke. Vďaka projektu Infovek, Slovenským telekomunikáciám a nemalým investíciám školy má škola v súčasnosti k dispozícii 28 počítačov pre študentov. Osemnásť PC je pripojených k sieti Internet. Šesť samostatných počítačov napojených na Internet je žiakom k dispozícií aj v domove mládeže. Postupne boli na škole zriadené dve odborné učebne vybavené počítačmi. V jednej sa prevažne vyučuje predmet informatika. Druhá učebňa je určená na výučbu ekonomiky a hospodárskej úpravy lesa, ale aj iných odborných predmetov. V počítačoch sú nainštalované odborné programy od firmy Foresta (LHKE) a Lesoprojektu teraz už Národného lesníckeho centra Zvolen. Veľká vďaka patrí pracovníkom firmy Foresta Ing. Suškovi a Ing. Lukáčovi, ako aj pracovníkom Národného lesníckeho centra, že bezplatne pre školu poskytli licenciu, inštalácie programov a zaškolenie učiteľov. Špecializovaný lesnícky softvér nemalou mierou pomáha našim absolventom uplatniť sa na trhu práce.

     V poslednom decéniu sa škole z vlastných prostriedkov a z prostriedkov Nadácie lesníckej školy podarilo zakúpiť dva notebooky, dva kvalitné dataprojektory, dva digitálne fotoaparáty, 10 televízorov, tri diaprojektory, štyri CD prehrávače, tri videorekordéry, jeden DVD prehrávač a digitálnu videokameru. Uvedená technika postupne nahrádza staršie epidiaskopy, diaprojektory, premietačky a postupne aj spätné projektory. Pozitívom novej didaktickej techniky je nielen zvýšený záujem pedagógov o vytváranie nových učebných pomôcok a prezentácii, ale aj kladné hodnotenie vyučovacieho procesu zo strany žiakov, rodičov a štátnej školskej inšpekcie.

     Ak uvádzame novú didaktickú techniku a učebné pomôcky nadobudnuté v poslednom období nesmieme zabudnúť na školskú autoškolu. V autoškole došlo k výmene vozového parku zakúpením nového traktora Zetor, traktorového prívesu, motocykla Jawa 350 a dvoch automobilov Škoda Fabia. Vďaka zriaďovateľovi Žilinskému samosprávnemu kraju sa v zmysle nového zákona o autoškolách podarilo škole získať autotrenažér nového typu za takmer 500 tisíc slovenských korún.K zabezpečeniu výučby na našej škole slúži i naďalej školská strelnica na Červenom kúte, Hrádocké arborétum, garáže, telocvičňa, športové ihrisko a školské športové stredisko.

     Významným medzníkom v zabezpečovaní praktického vyučovania žiakov je rok 2002, kedy bola škole zrušená výnimka zo zákona o lesoch č. 61/1977 Z.z., podľa ktorej mala škola školské lesy v správe od roku 1959. Školský lesný závodmusel následne lesný pôdny fond a všetky porasty na ňom odovzdať Lesom SR š.p. Banská Bystrica OZ Liptovský Hrádok a Školský lesný závod bol následne 28.10.2004 vyradený zo siete škôl a školských zariadení. Od tohto roku sa radikálne zmenil spôsob zabezpečovania praxe pre žiakov. Učebná aj odborná prax je zabezpečovaná v zmysle uzatvorených zmlúv u Lesov SR š.p., ako aj u neštátnych subjektov v oblasti horného Liptova. Tento spôsob zabezpečovania praxe priniesol nové možnosti najmä v oblasti porovnávania a poznávania používanej techniky, technológii, pestovných a ťažbových postupov. Negatívne sa však prejavil v oblasti výskumu učiteľov aj žiakov, v oblasti poľovníctva a v prvopočiatku aj v oblasti zabezpečovania odbornej individuálnej praxe.

     V roku 2004 bol do prevádzky uvedený nový blok školy. Škola získala nové priestory a učebne. Táto skutočnosť umožnila vedeniu školy uskutočniť významnú zmenu. Opätovne boli zavedené tzv. kmeňové učebne pre jednotlivé triedy s maximálnym možným zachovaním odborných učební. Odborný charakter si zachovala učebňa všeobecnovzdelávacích predmetov a cudzích jazykov, učebňa zoológie, učebňa hospodárskej úpravy a ochrany lesa, učebňa strojov a zariadení, učebňa poľovníctva, učebňa lesnej ťažby, dve učebne informatiky, učebňa motorových vozidiel, učebňa konštrukcie motorových vozidiel, učebňa pestovania lesa a učebňa lesníckej botaniky. Všetky odborné učebne sú vybavené didaktickou technikou.

     K určitým možno nepatrným zmenám došlo aj vo výučbe predmetu motorové vozidlá. Predmet sa síce stále vyučuje v treťom a štvrtom ročníku, ale došlo k zámene praktického výcviku. V treťom ročníku sa žiaci pripravujú a skladajú skúšky pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B - osobný automobil a vo štvrtom ročníku pre získanie vodičského oprávnenia skupiny T - traktor a podľa záujmu aj skupinyA- motocykel.

     Na záver mi dovoľte uviesť ešte jednu významnú zmenu. Po dlhom čase bolo na našej škole opäť umožnené študovať okrem chlapcov aj dievčatám. Prvou absolventkou školy bola v školskom roku 1998/1999 Tatiana Slamená. Prvú lastovičku nasledovali ďalšie a v súčasnosti na našej škole študuje okolo 5 až 10% dievčat.